Arago dołączyło do European Solar PV Industry Alliance

W obliczu gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na energię słoneczną oraz trudności związanych z dostawą komponentów Komisja Europejska powołała do życia nową inicjatywę – European Solar PV Industry Alliance. Działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE oraz zapewnienie dywersyfikacji dostaw energii.

Co to jest European Solar PV Industry Alliance?

European Solar PV Industry Alliance (Sojusz na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Europie) został powołany przez KE w ramach planu REPowerEU. Powstał w wyniku jednej z inicjatyw Strategii UE w zakresie energii słonecznej (EU Solar Energy Strategy).

Do Sojuszu mogą przystąpić zarówno podmioty publiczne jak i prywatne, które prowadzą działalność w dziedzinie fotowoltaiki. O członkostwo mogą ubiegać się przedsiębiorstwa i stowarzyszenia, instytuty badawcze i technologiczne, inwestorzy oraz przedstawiciele władz regionalnych i publicznych.

Polityczne kierownictwo nad Sojuszem sprawuje Komisja Europejska. Nadzoruje jego pracę oraz ułatwia wykonywanie zadań.

Jakie cele stawia przed sobą Sojusz?

Kluczowym założeniem Sojuszu jest rozwój przemysłu fotowoltaicznego na terenie Unii Europejskiej we wszystkich segmentach łańcucha dostaw.

Głównym celem, jaki stawia przed sobą, jest zapewnienie do 2025 r. ponad 320 GW nowo zainstalowanej mocy fotowoltaicznej, a do 2030 r. prawie 600 GW. Szacuje się, że projekt wniesie do budżetu 60 mld euro PKB rocznie i przyczyni się do utworzenia 400 000 nowych miejsc pracy.

Swoją strategię Sojusz opiera na realizacji poniższych zadań:

  • identyfikacja trudności oraz wskazanie rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia produkcji energii z PV;
  • ułatwienie dostępu do finansowania i komercjalizacja produkcji fotowoltaiki;
  • określenie działań w zakresie współpracy na rzecz rozwoju i absorpcji;
  • partnerstwo międzynarodowe i dialog w zakresie dywersyfikacji dostaw;
  • wsparcie bazy badawczej i innowacyjnej fotowoltaiki;
  • promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • podnoszenie kompetencji poprzez partnerstwo i programy szkoleniowe.

Dlaczego Arago przystąpiło do European Solar PV Industry Alliance?

Przystąpienie Arago do Sojuszu jest ważnym krokiem w rozkwicie działalności naszej firmy. Dzięki współpracy wspólnie będziemy mogli zadbać o ekologię, a wymiana doświadczeń z pewnością przyczyni się do jeszcze większego rozwoju naszej oferty produktowej w zakresie fotowoltaiki. Oznacza to dla nas zaangażowanie i szeroko rozumiane współdziałanie w tym zakresie. Wymianę najlepszych praktyk, dzielenie się nowinkami technologicznymi oraz wsparcie bazy badawczej i innowacyjnej.

Wzajemne inspirowanie się i wymiana różnorakich inicjatyw dotyczących promowania systemów fotowoltaicznych, przyniesie dodatkowo powszechne korzyści w całej Europie.

Jesteśmy świadomi tego, że poziom wdrożenia systemów fotowoltaicznych w każdym z krajów UE jest zróżnicowany. W związku z tym chętnie będziemy czerpać z wiedzy i kompetencji reprezentantów państw bardziej zaawansowanych w tym obszarze. Z drugiej strony, podzielimy się także naszym doświadczeniem i wesprzemy w działaniu innych.

Rozwój fotowoltaiki i ekologia

W dobie globalnych zmian klimatycznych redukcja śladu węglowego ma niezwykle ważne znaczenie. Co za tym idzie, produkcja energii słonecznej w dużej mierze przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Rozwój branży fotowoltaicznej nabiera więc kluczowego znaczenia. Z kolei współpraca i wymiana doświadczeń w tym zakresie jest ważnym elementem globalnej układanki.

Artykuły:

Scroll to Top