Najczęściej Zadawane Pytania

Pytania o
Mój Prąd
i Czyste Powietrze

Zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej https://mojprad.gov.pl/ , na której należy kliknąć przycisk „ Sprawdź jego status”. Pojawi się pole przeznaczone do wpisania adresu e-mail lub unikalnego numeru punktu pobory energii PPE. Numer ten składa się z 16 cyfr poprzedzonych prefiksem w postaci liczby 48 lub oznaczenia PL. Można go znaleźć na:

· Fakturze za energię elektryczną,

· Umowie kompleksowej,

· Umowie z dystrybutorem.

Po wpisaniu tych danych należy następnie wcisnąć przycisk „Sprawdź wniosek”, po czym pojawi się status złożonego wniosku oraz informacja, na którym etapie procedowania obecnie się on znajduje.

Zgodnie z informacją od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi około 6 miesięcy liczonych od dnia zarejestrowania wniosku w NFOŚiGW.

Beneficjentem programu jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, mająca zawartą umowę kompleksową, która reguluje kwestie wiążące się z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji. Przyłączenie do sieci to dowód na zakończenie inwestycji. Jest on konieczny do ubiegania się o dotację w programie Mój Prąd. Zaświadczenie o przyłączeniu do sieci uzyskają Państwo od Operatora Sieci Dystrybucyjnej po wymianie licznika do 14 dni roboczych lub należy o taki dokument złożyć wniosek bezpośrednio u Operatora.

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem, który zanieczyszcza nasze środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w przypadku wymiany obecnego źródła ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi Programu.

Jeżeli Klient zdecyduje się na utylizację starego pieca przez Arago to wówczas wniosek jest składany po zakończeniu inwestycji. Formalności procesujemy szybko, z dbałością o potrzeby Klienta bez ukrytych kosztów i niespodziewanych wydatków. Kontaktujemy się z Klientem drogą e-mailową w celu przekazania wszystkich niezbędnych informacji do uzyskania dopłaty.

W celu podpisania wniosku drogą elektroniczną należy zarejestrować się na stronie internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Po zalogowaniu prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu udostępnienia wniosku do wglądu oraz podpisania go po przez ePUAP.

Pytania o
wnioski OSD

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, Arago złoży w imieniu Klienta zgłoszenie o  przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej do Operatora Sieci Dystrybucji po podpisaniu protokołu odbioru i opłaceniu przez Klienta Umowy w całości, z zastrzeżeniem że otrzyma komplet dokumentów i prawidłowych danych niezbędnych do złożenia zgłoszenia, w szczególności: faktury za prąd, nr PPE, informacji o ilości faz i mocy przyłączeniowej, deklaracji posiadania umowy kompleksowej ze stosowną spółką obrotu energią elektryczną, a także zgłoszenia i pełnomocnictwa dla Arago do złożenia tego zgłoszenia podpisanych przez właściciela licznika.

Zgłoszenie zostanie złożone w terminie 30 dni, licząc od opłacenia przez Klienta faktury końcowej. Natomiast w sytuacji opłacenia Umowy w całości przed zakończeniem montażu instalacji, zgłoszenie zostanie złożone w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru instalacji.

Następnie Operator, od otrzymania zgłoszenia, ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy. Jeżeli po tym terminie Klient nie uzyska informacji od Operatora o przyłączeniu do sieci zapraszamy do kontaktu z naszym działem OSD pod numerem telefonu +48 600 991 359.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, Wykonawca ma 30 dni na złożenie wniosku do Operatora Sieci Dystrybucji. Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby został on  złożony jak najszybciej, natomiast jest to możliwe jeśli posiadamy komplet niezbędnych dokumentów.

 
 

Pytania o
Serwis

Reklamacje można złożyć:

  • za pomocą operatora pocztowego, wysyłając zgłoszenie na adres: ul. Jastrzębia 24, Kominy, 87-300 Brodnica;
  • drogą mailową na bok@arago.green;
  • telefonicznie pod nr 600 991 359;
  • osobiście w siedzibie Wykonawcy (ul. Jastrzębia 24, Kominy, 87-300 Brodnica);
  • za pomocą formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.arago.green.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta: imię i nazwisko, dane kontaktowe w zakresie reklamacji, wskazywać produkt, którego dotyczy zgłoszenie, a także adres miejsca montażu i powód zgłoszenia wraz z opisem.

Każde zgłoszenie reklamacyjne otrzymuje indywidualny numer sprawy. Po otrzymaniu zgłoszenia jest wysyłana do Klienta informacja zwrotna o potwierdzeniu jego przyjęcia.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszenia jest uzależniony od rodzaju zgłoszenia, wskazanych w nim treści oraz od kompletu dokumentów z nim związanych.

Mając na uwadze to, jak ważna jest prawidłowa praca instalacji, dokładamy wszelkich starań, aby czas rozpatrzenia reklamacji i podjęcia działań był jak najkrótszy.

W celu zalogowania się do aplikacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 660-991-359. Podczas rozmowy przekażemy pełną instrukcję, jak należy poprawnie przejść drogę logowania.

W sytuacji, kiedy aplikacja nie działa, prosimy skontaktować się z nami drogą mailową na bok@arago.green lub telefonicznie pod nr 600 991 359.

W odpowiedzi Klient otrzyma od nas wiadomość zwrotną ze szczegółową instrukcją, jak należy poprawnie skonfigurować urządzenie.

W przypadku kiedy konfiguracja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, prosimy o ponowny kontakt.

Pytania o
wakacje/ bony Sodexo / program poleceń

Wybrany bon jest przekazywany po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z regulaminów dotyczących Programu Poleceń oraz Programów bonusów, jednak nie wcześniej niż po zamknięciu realizacji oraz uregulowaniu 100% płatności.

Regulamin jest dostępny na naszej strony internetowej www.arago.green w zakładce Pozostałe Dokumenty i Regulaminy

Voucher „Wakacje z Arago” jest ważny 3 lata, natomiast Voucher „Zakupy z Arago” jest ważny 4 miesiące, licząc od momentu przekazania kodów w wiadomości drogą mailową

Warunkiem otrzymania przez Klienta bonusu jest zapłata przez Klienta Poleconego całego wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy na rzecz Arago. Informacje o przyznaniu bonusu oraz dany bonus w formie vouchera zostanie wysłany do Klienta w ciągu 45 dni od terminowego zaksięgowania wpływu od Klienta Poleconego. Więcej szczegółów można znaleźć w Regulaminie Programu Poleceń, który znajduje się na stronie internetowej www.arago.green w zakładce Regulamin Programu Poleceń Arago.

Pytania dotyczące
ubezpieczenia Ergo Hestia

Warunkiem otrzymania ubezpieczenia jest oświadczenie Klienta o chęci otrzymania ubezpieczenia, zakończony montaż oraz uregulowanie w pełni wynagrodzenie wynikającego z umowy zawartej z Arago. Następnie Klient otrzymuje certyfikat Ergo Hestia, świadczący o zawarciu polisy ubezpieczeniowej.

Polisa zawarta jest na okres 1 roku.

W celu uzyskania odszkodowania Klient powinien skontaktować się z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA.

Szkodę można zgłosić m.in. pod numerem telefonu: 585555555 i przy pomocy poczty tradycyjnej kierowanej pod adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ul. Hestii 81-731 Sopot.

Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe takie jak: silny wiatr, gradobicie. Polisa nie obejmuje strat w uzysku energii.

Szczegóły zostały opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ergo Hestii, które są dostępne na stronie internetowej www.arago.green w zakładce Pozostałe Dokumenty i Regulaminy.

Polisa opłacana jest przez firmę Arago na rok.

Tak polisa po roku wygasa.

Jak najbardziej, jest taka możliwość, ale dokonują Państwo tego we własnym zakresie.

Pytania o
Kredyty

Naszym Klientom oferujemy finansowanie z oprocentowaniem stałym. Mamy w swojej ofercie również kredyt ratalny z oprocentowaniem zmiennym.

Tak, w każdej chwili klient ma możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów, w celu ustalenia warunków wcześniejszej spłaty należy skontaktować się z infolinią Banku.

Klienci nie ponoszą kosztów za wcześniejszą spłatę, wcześniejszej spłaty dokonujemy na rachunek bankowy wskazany w umowie. W celu ustalenia warunków wcześniejszej spłaty należy skontaktować się z infolinią Banku.

Mamy do zaoferowania finansowanie bez prowizji za udzielony kredyt ratalny.

Kredyty ratalne na systemy odnawialnych źródeł energii udzielane są bez dodatkowych kosztów.

Maksymalny okres kredytowania to 120 miesięcy z oprocentowaniem stałym. Mamy możliwość wydłużenia finansowania do 150 miesięcy ze zmiennym oprocentowaniem.

Tak, istnieje taka możliwość, wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z infolinią ARAGO pod numerem telefonu 600991359.

Dla naszych Klientów pozyskujemy finansowanie od 2000 zł  do 120 000 zł.

Tak, finansujemy inwestycje naszych Klientów nie tylko w kredytach ratalnych ale również udzielamy leasingów, pożyczek leasingowych oraz pożyczek dla rolników.

Inne

Po zakończonym montażu, na prośbę Klienta, faktury są wysyłane pocztą tradycyjną na podany w umowie adres do korespondencji.

Wiadomości mailowe należy kierować na adresy: bok@arago.green lub kontakt@arago.green 

Aby podpisać dokumenty za pośrednictwem platformy Autenti należy zalogować się na swoją skrzynkę e-mailową, na którą zostanie wysłane zaproszenie do podpisania dokumentu przesłane przez nadawcę (Arago) z platformy Autenti. Następnie kliknąć w link prowadzący do dokumentu i uważanie zapoznać się z jego treścią. Po potwierdzeniu swoich danych i zaakceptowaniu treści dokumentu należy odhaczyć check-box z oświadczeniem oraz kliknąć zielony kafelek „Podpisz”.

Aby odstąpić od umowy Klient powinien poinformować Arago o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres: ul. Jastrzębia 24, Kominy, 87-300 Brodnica lub wiadomość drogą mailową na: bok@arago.green.

Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy dołączony do Ogólnych Warunków Umowy.

Ogólne Warunki Umowy znajdują się na naszej stronie internetowej www.arago.green, na dole, w zakładce „Ogólne Warunki Umowy” oraz w siedzibie Arago.

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z terminem montażu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 660-991-359

Scroll to Top