Program Czyste Powietrze – zmiany w wymaganiach dotyczących pomp ciepła

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy spełniają ustalone kryteria dochodowe. Beneficjenci programu mogą zrezygnować z przestarzałych i mało wydajnych urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Mogą je zastąpić nowoczesnymi i przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami, takimi jak pompy ciepła.

Pompy ciepła – zmiany w programie

W odpowiedzi na obawy związane ze sprzedażą na polskim rynku pomp ciepła, które nie spełniały deklarowanych parametrów technicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zainicjował zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Opracowując zmiany NFOŚiGW współpracował z przedstawicielami branży producentów oraz dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną. NFOŚiGW wprowadził dodatkowe kryteria dla pomp ciepła kwalifikujących się do dofinansowania.

Od kiedy będą obowiązywać nowe zasady?

Warto wiedzieć, że zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku. W ramach okresu przejściowego, dofinansowanie będzie przyznawane jedynie tym urządzeniom, które spełniają nowe wymagania i zostaną umieszczone na zaktualizowanej liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Działanie ma na celu ochronę beneficjentów programu Czyste Powietrze. To znaczy zapewnienie, że dofinansowanie będzie przyznane tylko na pompy ciepła o potwierdzonej jakości.

Zapewnieniem spełnienia wymogów będzie umieszczenie konkretnej pompy ciepła na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie tym pompom ciepła, które znajdą się na zaktualizowanej i bardziej rygorystycznej liście ZUM.

Weryfikacja jakości pomp ciepła

Aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu „Czyste Powietrze”, pompy ciepła muszą spełniać określone kryteria. Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na te urządzenia, których parametry techniczne zostały potwierdzone przez badania wykonane w niezależnych laboratoriach posiadających akredytację. Dodatkowo, te laboratoria muszą znajdować się w krajach należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ponadto, wyniki tych badań muszą być zgodne z danymi umieszczonymi na etykiecie energetycznej oraz karcie produktu pompy ciepła.

W ramach programu „Czyste Powietrze” dofinansowanie będzie można przyznać wyłącznie tym pompom ciepła, które znajdują się na oficjalnej liście ZUM. Lista dostępna jest na stronie internetowej programu (https://lista-zum.ios.edu.pl/).

Dodatkowo, wszystkie urządzenia już umieszczone na liście ZUM trzeba uzupełnić o dokumentację, zawierającą raport z dodatkowych badań. Raport ten może być napisany w języku obcym. Jednak w takim przypadku wymaga się dostarczenia jego skróconej wersji w języku polskim.

Typoszeregi pomp ciepła

Co w sytuacji, gdy do wpisu na listę ZUM zgłaszanych jest wiele pomp ciepła należących do tego samego typoszeregu? Istnieje możliwość złożenia raportu z badań dotyczących właśnie tego rodzaju urządzeń. Odpowiednie kryteria dla tego procesu zdefiniowano następująco:

1. W przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż 5 podtypów. Dopuszcza się przedstawienie raportu z ww. badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu.

2. W przypadku typoszeregu składającego się z więcej niż 5 podtypów urządzeń. Należy przedstawić co najmniej 1 raport z badania urządzenia na każde 5 podtypów.

3. Modele pomp ciepła uznaje się za należące do jednego podtypu w danym typoszeregu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,
  • ten sam producent, typ i liczba sprężarek,
  • ten sam typ elementu rozprężnego,
  • ten sam typ skraplacza,
  • ten sam typ parownika,
  • ten sam typ procesu odszraniania,
  • ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością.

Co mają zrobić beneficjenci, którzy chcą zainwestować w pompę ciepła i skorzystać z dotacji jeszcze na starych zasadach? Muszą kupić urządzenie i dokonać instalacji do 31 marca tego roku.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę programu Czyste Powietrze.

Chcesz wymienić swój stary, nieefektywny piec na nowoczesną pompę ciepła? Skontaktuj się z nami. Nasz ekspert udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji i pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu.

Artykuły:

Scroll to Top