Wszystko o Programie „Mój Prąd 4.0” – bądź na bieżąco

15 grudnia 2022 weszły w życie nowe zasady dotyczące programu Mój Prąd 4.0. Zmiany dotyczą przede wszystkim poziomu dofinansowania. Beneficjentami programu mogą zostać prosumenci rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing. Kolejna grupa to prosumenci, którzy rozliczają się na zasadach net-meteringu, a nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście warunkiem jest przejście na system net-billing. Jakie są główne założenia Programu „Mój Prąd 4.0” ? Na co można uzyskać dofinansowanie i w jakich kwotach?

Nowe kwoty dofinansowania Programu Mój Prąd 4.0

W przypadku zgłoszenia samej instalacji fotowoltaicznej, dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6000 zł.

W przypadku zgłoszenia instalacji wraz z dodatkowymi elementami zwiększającymi autokonsumpcję energii elektrycznej dofinansowanie wyniesie:

 • do mikroinstalacji fotowoltaicznej do 7000 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych);
 • do magazynu energii do 16 000 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych);
 • do magazynu ciepła do 5000 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych);
 • do systemu EMS / HEMS do 3000 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych);

Maksymalna kwota dofinansowania, którą można uzyskać na wszystkie elementy instalacji to aż 31 000 zł.

Wcześniejsze kwoty dofinansowania

We wcześniejszych założeniach wysokość dofinansowania mogła wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych dla:

a) mikroinstalacji fotowoltaicznej (nie więcej niż 4 000 zł na jedno przedsięwzięcie)

b) mikroinstalacji fotowoltaicznej w duecie z innym urządzeniem (nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie)

c) dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie

 • magazynowania ciepła (nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie)
 • magazynowania energii elektrycznej (nie więcej niż 7 500 zł na jedno przedsięwzięcie)
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS. Nie więcej niż 3 000zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Maksymalna kwota dotacji jaką można było uzyskać to  20 500zł.

Kto może zostać beneficjentem programu Mój Prąd 4.0?

Beneficjentem programu mogą zostać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Dodatkowo mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej regulujące kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej, wytworzonej w mikroinstalacji.

Warunki programu oraz składania wniosków:

 • Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2023r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 • Wniosek składany jest wyłącznie w sposób elektroniczny, wypełniony w GWD. Musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Rodzaje przedsięwzięć

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła.

Pozostałe warunki

 • Dofinansowanie dotyczy tylko urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem;
 • Na inwestorach spoczywa obowiązek korzystania z instalacji co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia;
 • Otrzymane fundusze są zwolnione z podatku PIT;
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i dodatkowych elementów (wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dz.U. z 2018 poz. 2489, z późn. zm.) na które uzyskano dofinansowanie ze środków programu do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 • Wypłata środków nastąpi po zrealizowaniu inwestycji, przy czym dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1.02.2020 roku do 31.12.2023 roku.

Warto zwrócić uwagę, że nowa odsłona programu Mój Prąd mocno wspiera modyfikację prawa prosumenckiego oraz zmianę net meteringu na net billing.

Dodatkowo warto dodać, że do 4.06.2022r. w programie Mój Prąd 4.0 zatwierdzono 17 228 wniosków. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 76 140 377,83 zł. Ta kwota stanowi dopiero niecałe 22% całego budżetu przeznaczonego na realizację czwartej edycji programu Mój Prąd.

Chcesz skorzystać z dotacji w ramach Programu “Mój Prąd”? Nie wiesz jak wypełnić wniosek? Nasi doradcy udzielą wszelkich informacji i pomogą w dopełnieniu formalności.

Artykuły:

Scroll to Top