Ulga Termomodernizacyjna – warto wiedzieć

Termomodernizacja, czyli kompleksowe działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, zyskuje na znaczeniu. Zwłaszcza w obliczu stale rosnących cen energii i konieczności ochrony środowiska.

Choć termomodernizacja jest często kojarzona przede wszystkim z izolacją termiczną, to jej zakres jest de facto o wiele szerszy. Zawiera również takie działania, jak kompletna lub częściowa wymiana źródeł energii na źródła odnawialne. Obejmuje między innymi wdrożenie ekologicznych technologii, na przykład montaż pompy ciepła czy instalacji fotowoltaicznej.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozliczają swoje przychody według skali podatkowej albo korzystają z 19-procentowego podatku liniowego, albo opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które użytkują budynek, ale nie mają do niego praw własności, nie mają możliwości skorzystania z tej ulgi podatkowej.

Zakres przedsięwzięć zaliczanych do termomodernizacji

W rozumieniu ustawy, w ramach termomodernizacji mogą zostać wykonane następujące przedsięwzięcia:

 • Ulepszenia prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na dostarczaną energię niezbędną do ogrzewania wnętrz i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych;
 • Ulepszenia mające na celu redukcję utrat energii pierwotnej w lokalnych sieciach cieplnych i ich źródłach. Pod warunkiem, że zasilane z nich budynki mieszkalne odpowiadają standardom oszczędności energii, określonym w przepisach prawa budowlanego lub zostały zainicjowane wysiłki w celu obniżenia poziomu konsumpcji energii dostarczanej do tych obiektów;
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła. W wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • Całkowita bądź częściowa wymiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła odnawialne lub wdrożenie systemu wysokoefektywnej kogeneracji.

Jakie wydatki można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Pełna lista wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej została określona w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 2489 ze zm.). Należą do nich:

Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.3)) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa. W tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalna kwota, jaką można odliczyć, to 53 000 zł od jednego podatnika, bez względu na ilość przeprowadzonych inwestycji czy posiadanych nieruchomości. W sytuacji, gdy dwóch współwłaścicieli lub małżonkowie rozliczający się razem przeprowadzą termomodernizację tego samego obiektu, każda z tych osób ma możliwość odliczenia pełnej sumy poniesionych kosztów.

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej należy spełnić następujące warunki:

 • Zainicjować działania termomodernizacyjne;
 • Dokonywać zakupów towarów i usług zgodnych z określonym wykazem;
 • Sfinalizować przedsięwzięcia w terminie do trzech lat od dnia pierwszego wydatku;
 • Odliczać wydatki na bieżąco, z każdego roku podatkowego, poprzez coroczne deklaracje PIT;
 • Rozliczać wyłącznie wydatki rzeczywiście poniesione. Bez możliwości odliczenia kosztów dofinansowanych przez instytucje takie jak NFOŚiGW, na przykład w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Realizować transakcje wyłącznie u sprzedawców posiadających status podatnika VAT oraz przedstawiać w rozliczeniu faktury, które zostały osobiście uregulowane.

Kiedy należy dokonać odliczenia ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczenia realizuje się w deklaracji podatkowej za rok, w którym nastąpiło poniesienie kosztów, poprzez formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. Jeśli odliczona kwota przekraczałaby roczne dochody podatnika, istnieje możliwość przeniesienia odliczeń na kolejne lata. Należy zaznaczyć, że nie dłużej niż przez sześć lat (licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym wystąpił pierwszy wydatek). W związku z tym, jeśli prace potrwają np. 2 lata, podatnik ma możliwość dokonania odliczeń w każdym roku podatkowym lub dopiero w roku zakończenia prac.

Dlaczego warto inwestować w termomodernizację domu?

Inwestycja w termomodernizację to nie tylko oszczędności na rachunkach za energię, ale również zwiększenie wartości nieruchomości i podniesienie komfortu życia. Dodatkowo, dzięki zmniejszeniu emisji CO2, właściciele nieruchomości przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi, realizując globalne cele ekologiczne.

Korzyści finansowe, ekologiczne, a także społeczne, które niesie ze sobą termomodernizacja, sprawiają, że jest to krok w kierunku zrównoważonej przyszłości i świadomego kształtowania przestrzeni mieszkalnej. W perspektywie długoterminowej może przyczynić się do transformacji energetycznej i ekologicznej całego kraju.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w pompę ciepła lub instalację fotowoltaiczną, skontaktuj się z nami. Nasz doradca udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu.

Artykuły:

Scroll to Top